Γερμανικά » Γαλλικά

I . nähen [ˈnɛːən] ΡΉΜΑ trans

2. nähen (befestigen):

3. nähen MED:

nahen [ˈnaːən] ΡΉΜΑ intr +sein geh

I . nahe [ˈnaːə] ΠΡΌΘ +Dat

II . nahe [ˈnaːə] ΕΠΊΘ

nahe → nah

Βλέπε και: nah

I . nah <näher, nächste> [naː] ΕΠΊΘ

1. nah (räumlich):

nah
[tout(e)] proche
nah
voisin(e)

4. nah (vertraut):

proche antéposé

Nähe <-; kein Pl.> [ˈnɛːə] ΟΥΣ f

nahe am

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文