Γερμανικά » Γαλλικά

zeugen1 [ˈtsɔɪgən] ΡΉΜΑ trans geh

Zeug <-[e]s; kein Pl.> [tsɔɪk] ΟΥΣ nt fam

1. Zeug (mehrere Gegenstände, Sachen):

bazar m fam
c'est ton fourbi ? fam

2. Zeug (Substanz, Nahrungsmittel):

truc m fam
machin m fam

Zeuge (Zeugin) <-n, -n> [ˈtsɔɪgə] ΟΥΣ m (f)

Ιδιώματα:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文