Γερμανικά » Γαλλικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: Textilbranche , Musiktruhe , Filmbranche , Sexbranche , Zukunftsbranche , Fastfoodbranche , Wachstumsbranche , Musikant , IKT-Branche και IT-Branche

Textilbranche ΟΥΣ f

Sexbranche ΟΥΣ f

Filmbranche ΟΥΣ f

Musiktruhe ΟΥΣ f

Fastfoodbranche ΟΥΣ f

Zukunftsbranche ΟΥΣ f

IT-Branche [aɪˈtiː-] ΟΥΣ f INFORM

Musikant(in) <-en, -en> [muziˈkant] ΟΥΣ m(f)

Wachstumsbranche ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文