Γερμανικά » Γαλλικά

Darstellung <-, -en> ΟΥΣ f

1. Darstellung kein Pl. (das Darstellen):

2. Darstellung (auf einem Monitor):

Drei-D-Darstellung, 3-D-Darstellung ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文