Γερμανικά » Αγγλικά

I . le·gen [ˈle:gn̩] ΡΉΜΑ trans

1. legen (waagerecht stellen):

4. legen (anlehnen):

etw an etw akk legen

7. legen (befestigen):

10. legen (konservieren):

etw in etw akk legen

II . le·gen [ˈle:gn̩] ΡΉΜΑ αυτο

5. legen (schaden):

sich akk auf etw akk legen
sich akk auf etw akk legen Krankheit a.

6. legen reg (Bett hüten):

sich akk legen

Βλέπε και: Kante

nul·la poe·na si·ne le·ge [ˈnʊla pø:na ˈzi:nə ˈle:gə] JUR

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文