Γερμανικά » Αγγλικά

I . ha·ben [ˈha:bn̩] ΡΉΜΑ trans

7. haben <hat, hatte, gehabt> (ausüben):

11. haben <hat, hatte, gehabt> + infinitiv (hinstellen):

15. haben <hat, hatte, gehabt> (leiten):

22. haben <hat, hatte, gehabt> sl (koitieren):

to have sb vulg sl

23. haben <hat, hatte, gehabt> reg (geben):

24. haben <hat, hatte, gehabt> + präp:

das hat jd so an sich dat fam
etw hat es in sich fam
es mit etw dat haben fam

II . ha·ben <hat, hatte, gehabt> [ˈha:bn̩] ΡΉΜΑ trans reg (geben)

III . ha·ben [ˈha:bn̩] ΡΉΜΑ intr

1. haben <hat, hatte, gehabt> (besitzen):

wer hat, der hat hum, iron

2. haben <hat, hatte, gehabt> reg (sein):

IV . ha·ben [ˈha:bn̩] ΡΉΜΑ αυτο

1. haben <hat, hatte, gehabt> pej fam (aufregen):

sich akk [wegen einer S. gen] haben
to make a fuss [or fam kick up a stink] [about sth]

2. haben <hat, hatte, gehabt> fam (streiten):

sich akk haben
sich akk haben

V . ha·ben [ˈha:bn̩] ΡΉΜΑ αυτο

haben <hat, hatte, gehabt>:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文