Γερμανικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „Seele“ στο λεξικό Γερμανικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Γερμανικά)

See·le <-, -n> [ˈze:lə] ΟΥΣ f

4. Seele (an Waffen):

Βλέπε και: Teufel

Teu·fel <-s, -> [tɔyfl̩] ΟΥΣ m

Ιδιώματα:

Teufel auch! fam
damn [it all]! fam
a pack Brit [or Am deck] of cards
geh [o. scher dich] zum Teufel! fam
go to hell! fam
to hell with sb/sth fam
go to hell! fam
to hell with you! fam
damn it! fam
to hell with it! fam
to get into a hell of a mess fam
sich akk den Teufel um etw akk kümmern [o. scheren] fam
Teufel noch mal [o. aber auch]! fam
well, I'll be damned! fam
Teufel noch mal [o. aber auch]! fam
damn it [all]! fam
to have had it fam
like hell I will! fam
I'll be damned if I will! fam
wie der Teufel fam
like hell [or the devil] fam
zum Teufel! fam
damn [it]! fam
zum Teufel! fam
blast [it]! fam dated
... zum Teufel ...? fam
... the devil [or hell] ...?

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文