Γαλλικά » Πολωνικά

I . un [œ̃] ΟΥΣ m inv

II . un [œ̃] ΕΠΊΡ

un, ..., deux, ...
po pierwsze, ..., po drugie, ...

Βλέπε και: cinq

II . cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ΟΥΣ m inv

Ιδιώματα:

II . un (une) [œ̃, yn] ΑΝΤΩΝ

1. un (chose/personne parmi d'autres):

un de ces jours, ...
w tych dniach...

2. un (chose/personne opposée à une autre):

III . un (une) [œ̃, yn] ΑΡΙΘΜ

Βλέπε και: cinq

II . cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ΟΥΣ m inv

Ιδιώματα:

quatre-vingt-un (-une) [katʀəvɛ̃œ̃, -yn] ΑΡΙΘΜ

Βλέπε και: cinq

II . cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ΟΥΣ m inv

Ιδιώματα:

vingt et un [vɛ̃teœ̃] ΑΡΙΘΜ

Βλέπε και: cinq

II . cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ΟΥΣ m inv

Ιδιώματα:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文