Γαλλικά » Ισπανικά

1. nuit En general nuit equivale a noche:

3. nuit Por último, la expresión faire nuit equivale a hacerse de noche:

Βλέπε και: soir

1. soir Mientras que en español el día se divide en mañana, tarde y noche, en francés se habla de cuatro partes: matin, après-midi, soir y nuit. El soir comienza en las últimas horas de la tarde y se extiende hasta las horas de la noche durante las cuales se permanece activo. Aunque uno llegue a una fiesta a las diez de la noche, por ejemplo, debe saludar diciendo bonsoir. Bonne nuit se usa exclusivamente para despedirse, por ejemplo cuando uno va a acostarse.:

bon1 (bonne) <comparativo meilleur -lleure> [bo͂, bɔn] ΕΠΊΘ

4. bon (dans les souhaits):

Βλέπε και: marché , etc. , chance , appétit

2. marché (dans des expressions):

1. chance (bonheur):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文