Γαλλικά » Γερμανικά

invité-surprise (invitée-surprise) <invités-surprise> [ɛ͂vitesyʀpʀiz] ΟΥΣ m, f

pochette-surprise <pochettes-surprises> [pɔʃɛtsyʀpʀiz] ΟΥΣ f

surprise-partie <surprises-parties> [syʀpʀizpaʀti] ΟΥΣ f

vainqueur-surprise <vainqueurs-surprise> [vɛ͂kœʀsyʀpʀiz] ΟΥΣ m

I . surprendre [syʀpʀɑ͂dʀ] ΡΉΜΑ trans

2. surprendre (prendre sur le fait):

4. surprendre (prendre au dépourvu):

5. surprendre (prendre à l'improviste):

6. surprendre littér (tromper):

II . surprendre [syʀpʀɑ͂dʀ] ΡΉΜΑ αυτο

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文