Γαλλικά » Γερμανικά

II . supporter1 [sypɔʀte] ΡΉΜΑ αυτο

supporter2 (-trice) [sypɔʀtɛʀ] ΟΥΣ m, supporteur [sypɔʀtœʀ, -tʀis] ΟΥΣ m, f

supporter (-trice)
Anhänger(in) m (f)
supporter (-trice)
Fan m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文