Γαλλικά » Γερμανικά

stylo-bille <stylos-bille> [stilobij] ΟΥΣ m

stylo-feutre <stylos-feutres> [stiloføtʀ] ΟΥΣ m

stylo-retouche <stylos-retouches> [stiloR(ə)tuʃ] ΟΥΣ m (peinture, laque)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文