Γαλλικά » Γερμανικά

I . radio [ʀadjo] ΟΥΣ f

2. radio (radiodiffusion):

Radio nt

5. radio (radiotéléphonie):

Funk m

II . radio [ʀadjo] ΟΥΣ m

Funker(in) m (f)

radio-isotope <radio-isotopes> [ʀadjoizɔtɔp] ΟΥΣ m

radio-taxi <radio-taxis> [ʀadjotaksi] ΟΥΣ m

voiture-radio <voitures-radio> [vwatyʀʀadjo] ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文