Γαλλικά » Γερμανικά

quatre-quarts <pl quatre-quarts> [kat(ʀə)kaʀ] ΟΥΣ m

trois-quarts <pl trois-quarts> [tʀwɑkaʀ] ΟΥΣ m

1. trois-quarts COUT:

2. trois-quarts MUS:

3. trois-quarts SPORT:

quart-monde <quarts-mondes> [kaʀmɔ͂d] ΟΥΣ m

2. quart-monde (pays les plus pauvres):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文