Γαλλικά » Γερμανικά

pense-bête <pense-bêtes> [pɑ͂sbɛt] ΟΥΣ m

I . penser [pɑ͂se] ΡΉΜΑ intr

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文