Γαλλικά » Γερμανικά

II . passé [pɑse] ΠΡΌΘ (après)

passé(e) [pɑse] ΕΠΊΘ

1. passé (dernier):

passé(e)
letzte(r, s)
passé(e)
vergangene(r, s)

2. passé (révolu):

passé(e)

3. passé (délavé):

4. passé (délavé par le soleil):

passé(e)

5. passé (délavé au lavage):

passé(e)

passe f

passe → gâche

passe1 [pɑs] ΟΥΣ m fam

passe συντομογραφία: passe-partout

Βλέπε και: passe-partout

I . passe-partout [pɑspaʀtu] ΕΠΊΘ inv fig

II . passe-partout [pɑspaʀtu] ΟΥΣ m inv

1. passe-partout (clé):

2. passe-partout ART:

II . passe2 [pɑs]

passe fig:

passe-passe

passe-passe → tour

Βλέπε και: tour , tour , tour

tour3 [tuʀ] ΟΥΣ f

1. tour (monument):

Turm m

2. tour MILIT:

3. tour (immeuble):

4. tour ECHECS:

Turm m

Ιδιώματα:

une vraie tour fam

tour2 [tuʀ] ΟΥΣ m TECH

tour1 [tuʀ] ΟΥΣ m

6. tour (tournure):

8. tour (séance):

Runde f

9. tour MUS vieilli:

10. tour POL:

11. tour SPORT:

Ιδιώματα:

à tour de bras

passe-droit <passe-droits> [pɑsdʀwa] ΟΥΣ m

passe-lacet <passe-lacets> [pɑslasɛ] ΟΥΣ m

passe-montagne <passe-montagnes> [pɑsmɔ͂taɲ] ΟΥΣ m

I . passe-partout [pɑspaʀtu] ΕΠΊΘ inv fig

II . passe-partout [pɑspaʀtu] ΟΥΣ m inv

1. passe-partout (clé):

2. passe-partout ART:

passe-plat <passe-plats> [pɑspla] ΟΥΣ m

passe-temps <pl passe-temps> [pɑstɑ͂] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文