Γαλλικά » Γερμανικά

I . ordinaire [ɔʀdinɛʀ] ΕΠΊΘ

3. ordinaire péj (médiocre):

Ιδιώματα:

II . ordinaire [ɔʀdinɛʀ] ΟΥΣ m

2. ordinaire (menu habituel):

3. ordinaire pas de pl fam (essence):

Normal nt

III . ordinaire [ɔʀdinɛʀ]

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文