Γαλλικά » Γερμανικά

III . mille1 [mil] ΟΥΣ f

mille (numéro mille):

Βλέπε και: cinquante , cinq

I . cinquante [sɛ͂kɑ͂t] ΑΡΙΘΜ

2. cinquante (dans l'indication de l'âge, la durée):

3. cinquante (dans l'indication de l'heure):

4. cinquante (dans l'indication des époques):

5. cinquante (dans l'indication de l'ordre):

II . cinquante [sɛ͂kɑ͂t] ΟΥΣ m inv

1. cinquante:

2. cinquante (numéro):

3. cinquante TRANSP:

4. cinquante (taille de confection):

III . cinquante [sɛ͂kɑ͂t] ΟΥΣ f (table, chambre... numéro cinquante)

IV . cinquante [sɛ͂kɑ͂t]

I . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΑΡΙΘΜ

6. cinq (dans les noms de personnages):

7. cinq TV:

TV 5

Ιδιώματα:

das war knapp! fam

III . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΟΥΣ f (table, chambre... numéro cinq)

IV . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΕΠΊΡ

mille2 [mil] ΟΥΣ m

2. mille can:

mille-pattes <pl mille-pattes> [milpat] ΟΥΣ m inv

mille-raies <pl mille-raies> [milʀɛ] ΟΥΣ m

millefeuille1, mille-feuille [milfœj] ΟΥΣ f BOT

millefeuille2, mille-feuille [milfœj] ΟΥΣ m GASTR

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文