Γαλλικά » Γερμανικά

I . mieux [mjø] ΕΠΊΡ comp de bien

2. mieux en loc conj:

II . mieux [mjø] ΕΠΊΡ superl de bien

5. mieux en locution prépositionnelle:

III . mieux [mjø] ΕΠΊΘ comp de bien

2. mieux (plus agréable d'apparence):

Βλέπε και: bien

I . bien [bjɛ͂] ΕΠΊΡ

2. bien (très):

3. bien (trop):

4. bien (au moins):

gut

10. bien (pourtant):

12. bien (aussi):

13. bien (effectivement):

es-tu bien certain(e) que ...?

14. bien (sans le moindre doute):

II . bien [bjɛ͂] ΕΠΊΘ inv

1. bien:

2. bien (en forme):

5. bien (sympathique):

7. bien (présentable):

III . bien [bjɛ͂] ΟΥΣ m

1. bien (avantage, intérêt):

2. bien (capital matériel):

Gut nt
Habe f
bien pl
Hab nt und Gut

3. bien (qualité morale):

mieux-être [mjøzɛtʀ] ΟΥΣ m sans pl

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文