Γαλλικά » Γερμανικά

marque [maʀk] ΟΥΣ f

1. marque (trace, empreinte):

Spur f

6. marque (mise en relief):

marque f

marque-page m

égalité à la marque f

I . marquer [maʀke] ΡΉΜΑ trans

1. marquer (indiquer):

5. marquer (représenter):

10. marquer SPORT:

marquer2 (un but)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文