Γαλλικά » Γερμανικά

fiche2

fiche → ficher

Βλέπε και: ficher , ficher

I . ficher2 [fiʃe] ΡΉΜΑ trans

1. ficher (inscrire):

2. ficher vieilli (enfoncer):

I . ficher1 [fiʃe] ΡΉΜΑ trans part passé: fichu fam

2. ficher (donner):

verpassen fam

4. ficher (se désintéresser):

j'en ai rien à fiche !
was geht mich das an? fam

5. ficher (faire se tromper):

6. ficher (inscrire sur une liste):

II . ficher1 [fiʃe] ΡΉΜΑ αυτο part passé: fichu fam

2. ficher (se flanquer):

3. ficher (se moquer):

4. ficher (se désintéresser):

5. ficher (se tromper):

fiche f

fiche → note

fiche de lecture f SCHULE, UNIV λεξ σύναψ

fiche-horaire <fiches-horaires> [fiʃɔʀɛʀ] ΟΥΣ f

fiché(e) ΟΥΣ m(f)

fiché(e)
Gefährder(in) m(f)

I . ficher1 [fiʃe] ΡΉΜΑ trans part passé: fichu fam

2. ficher (donner):

verpassen fam

4. ficher (se désintéresser):

j'en ai rien à fiche !
was geht mich das an? fam

5. ficher (faire se tromper):

6. ficher (inscrire sur une liste):

II . ficher1 [fiʃe] ΡΉΜΑ αυτο part passé: fichu fam

2. ficher (se flanquer):

3. ficher (se moquer):

4. ficher (se désintéresser):

5. ficher (se tromper):

I . ficher2 [fiʃe] ΡΉΜΑ trans

1. ficher (inscrire):

2. ficher vieilli (enfoncer):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文