Γαλλικά » Γερμανικά

fauter [fote] ΡΉΜΑ intr

fauter vieilli fam:

faute [fot] ΟΥΣ f

sans-faute [sɑ͂fot] ΟΥΣ m inv

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文