Γαλλικά » Γερμανικά

fausse

fausse → faux

Βλέπε και: faux , faux , faux

faux (fausse) [fo, fos] ΕΠΊΘ

2. faux antéposé (postiche):

9. faux antéposé (non fondé):

10. faux postposé (ambigu):

12. faux (qui détonne):

fausse note fig

faux2 <pl faux> [fo] ΟΥΣ f (outil)

I . faux1 <pl faux> [fo] ΕΠΊΡ

III . faux1 <pl faux> [fo]

faussé(e) [fose] ΕΠΊΘ

faux (fausse) [fo, fos] ΕΠΊΘ

2. faux antéposé (postiche):

9. faux antéposé (non fondé):

10. faux postposé (ambigu):

12. faux (qui détonne):

fausse note fig

I . faux1 <pl faux> [fo] ΕΠΊΡ

III . faux1 <pl faux> [fo]

faux2 <pl faux> [fo] ΟΥΣ f (outil)

faux-cul <faux-culs> [foky] ΟΥΣ m

faux-cul vieilli fam:

faux-filet <faux-filets> [fofilɛ] ΟΥΣ m

faux-fuyant <faux-fuyants> [fofɥijɑ͂] ΟΥΣ m

faux-monnayeur <faux-monnayeurs> [fomɔnɛjœʀ] ΟΥΣ m

faux-semblant <faux-semblants> [fosɑ͂blɑ͂] ΟΥΣ m

faux-sens <pl faux-sens> [fosɑ͂s] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文