Γαλλικά » Γερμανικά

ex <pl ex> [ɛks] ΟΥΣ mf fam

ex
Verflossene(r) f(m) fam
ex
Ex mf fam

I . ex æquo [ɛgzeko] ΕΠΊΘ inv

ex-champion(ne) <ex-champions> [ɛksʃɑ͂pjɔ͂, jɔn] ΟΥΣ m(f)

ex-chancelier (-ière) <ex-chanceliers, -ières> [ɛksʃɑ͂səlje, -jɛʀ] ΟΥΣ m (f)

ex-chancelier (-ière)
ex-chancelier (-ière)
Altkanzler(in) m (f)

ex-coupon <ex-coupons> [ɛkskupɔ͂] ΟΥΣ m ECON

Ex-Dividende f Fachspr.

ex-femme <ex-femmes> [ɛksfam] ΟΥΣ f

ex-mari <ex-maris> [ɛksmaʀi] ΟΥΣ m

ex-ministre <ex-ministres> [ɛksministʀ] ΟΥΣ mf

ex cathédraNO [ɛkskatedʀa], ex cathedraOT ΕΠΊΡ

exlibrisNO <exlibris> [ɛkslibʀis], ex-librisOT ΟΥΣ m

exvoto <exvotos> [ɛksvɔto], ex-votoOT ΟΥΣ m

deus ex machina [deusɛksmakina] ΟΥΣ m inv a. fig

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文