Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

will στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για will στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

médecine-ball <pl médecine-balls> [medsinbol] ΟΥΣ m SPORT

pull-over <pl pull-overs>, pullover <pl pullovers> [pylɔvɛʀ] ΟΥΣ m

Βλέπε και: pull-over

punching-ball <pl punching-balls> [pœnʃiŋbol] ΟΥΣ m

call-girl <pl call-girls>, callgirl <pl callgirls> [kolɡœʀl] ΟΥΣ f

ball-trap <pl ball-traps>, balltrap <pl balltraps> [baltʀap] ΟΥΣ m

will στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για will στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

volley(-ball) [vɔlɛ(bol), vɔlɛ(bal)] ΟΥΣ m sans pl

Βλέπε και: cinquante, cinq

2. cinquante (taille de confection):

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ΕΠΊΘ

1. cinq:

4. cinq (dans l'indication de la date):

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ΟΥΣ m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ΟΥΣ f (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ΕΠΊΡ

pull [pyl] ΟΥΣ m inf, pull-over [pylɔvɛʀ, pylɔvœʀ] <pull-overs> ΟΥΣ m

Βλέπε και: aller1, aller2

1. aller (se déplacer à pied):

3. aller (pour faire quelque chose):

18. aller (convenir à qn):

1. aller (invitation à agir):

1. aller (trajet):

2. aller (billet):

petite-fille <petites-filles> [p(ə)titfij] ΟΥΣ f

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文