Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

specialist στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για specialist στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

spécialiste [spesjalist] ΟΥΣ mf (tous contextes)

non-spécialiste <pl non-spécialistes> [nɔ̃spesjalist] ΟΥΣ mf

national-socialiste <pl nationaux-socialistes> [nasjɔnalsɔsjalist, nasjɔnosɔsjalist] ΕΠΊΘ ΟΥΣ mf

I.spécialisé (spécialisée) [spesjalize] ΡΉΜΑ pp

spécialisé → spécialiser

II.spécialisé (spécialisée) [spesjalize] ΕΠΊΘ

Βλέπε και: spécialiser

national-socialisme [nasjɔnalsɔsjalism] ΟΥΣ m

radical-socialisme [ʀadikalsɔsjalism] ΟΥΣ m

specialist στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για specialist στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

I.national-socialiste <nationaux-socialistes> [nasjɔnalsɔsjalist] ΕΠΊΘ

II.national-socialiste <nationaux-socialistes> [nasjɔnalsɔsjalist] ΟΥΣ m, f

national-socialisme [nasjɔnalsɔsjalism] ΟΥΣ m sans pl

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文