Μεταφράσεις για crois-tu στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά»Αγγλικά)

1. make (create):

faire B à partir de A

2. make (cause to be or become, render):

3. make (cause to do):

5. make (turn into):

7. make (earn):

8. make (reach, achieve):

9. make (estimate, say):

10. make (cause success of):

‘go ahead, make my day!’ iron

2. make (move) → make after

to be on the make inf (gen)

Βλέπε και: make towards, make for, make after

1. think (hold view, believe):

2. think (imagine):

3. think (have thought, idea):

1. think (engage in thought):

4. think (have in mind):

Μεταφράσεις για crois-tu στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά»Γαλλικά)

1. convaincre:

I.tout (toute) <mpl fpl tous> [tu] ΑΝΤΩΝ indéf

1. tout:

tout est fig
et tout et tout inf

Ιδιώματα: