Μεταφράσεις για по-далече στο λεξικό bg»Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά»bg)

нос <носъ̀т, носовѐ, бр: но̀са> ΟΥΣ м

1. нос (на човек, животно):

Ιδιώματα:

Μεταφράσεις για по-далече στο λεξικό Αγγλικά»bg (Μετάβαση προς bg»Αγγλικά)

1. see (perceive):

Ιδιώματα:

2. see (find out):

1. further (greater distance):

Βλέπε και: far

1. far (a long distance):

4. far (much):

5. far (connecting adverbial phrase):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文