Αγγλικά » Σλοβενικά

Μεταφράσεις για „world“ στο λεξικό Αγγλικά » Σλοβενικά (Μετάβαση προς Σλοβενικά » Αγγλικά)

Third ˈWorld ΟΥΣ the Third World

World ˈBank ΟΥΣ no pl the World Bank

ˈworld-beat·er ΟΥΣ

world ˈcon·gress ΟΥΣ

World ˈCup ΟΥΣ

1. World Cup (competition):

2. World Cup (trophy):

world-ˈfa·mous ΕΠΊΘ

world ˈlan·guage ΟΥΣ

world oˈpin·ion ΟΥΣ

world popu·ˈla·tion ΟΥΣ no pl

world ˈpow·er ΟΥΣ

world ˈrec·ord ΟΥΣ

ˈWorld's Fair ΟΥΣ

ˈworld-shak·ing, ˈworld-shat·ter·ing ΕΠΊΘ

ˈworld view ΟΥΣ PHILOS

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文