Αγγλικά » Σλοβενικά

Μεταφράσεις για „take“ στο λεξικό Αγγλικά » Σλοβενικά (Μετάβαση προς Σλοβενικά » Αγγλικά)

I . take [teɪk] ΟΥΣ

1. take no pl (money received):

2. take (filming of a scene):

to be on the take Am fam

II . take <took, taken> [teɪk] ΡΉΜΑ trans

7. take (receive):

8. take chess piece:

krasti [perf ukrasti]
take MATH

9. take (travel by):

iti s/z

10. take (eat, consume):

jemati [perf vzeti]

11. take (capture):

zasedati [perf zasesti]

12. take (assume):

14. take (have):

15. take Brit (sit exam):

17. take (earn):

18. take (write):

19. take (photograph):

20. take (for example):

take last week/me, ...

21. take (assume to be):

I take it [that] ...
predvidevam, [da] ...

III . take <took, taken> [teɪk] ΡΉΜΑ intr

1. take (have effect):

2. take (become):

take after ΡΉΜΑ intr to take after sb

take along ΡΉΜΑ trans

jemati s seboj [perf vzeti s seboj]

I . take apart ΡΉΜΑ trans

1. take (disassemble):

2. take fam (analyse critically):

take away ΡΉΜΑ trans

1. take (remove, deprive of):

2. take (lead away):

3. take food:

take Brit Aus
Brit Aus to take away

take back ΡΉΜΑ trans

1. take (retract):

2. take (return):

vračati [perf vrniti]

3. take (transmit in thought):

4. take (repossess):

take down ΡΉΜΑ trans

1. take (write down):

3. take (disassemble):

podirati [perf podreti]

4. take (bring downstairs):

5. take (lower):

take in ΡΉΜΑ trans

1. take (bring inside):

2. take (accommodate):

3. take (admit):

5. take (deceive):

varati [perf prevarati]

6. take (understand):

7. take (include):

8. take (have examined or repaired):

10. take FASHION:

ožiti [perf zožiti]

I . take off ΡΉΜΑ trans

2. take (bring away):

3. take (stop):

4. take (not work):

5. take (subtract):

6. take Brit (imitate):

to take offsb

II . take off ΡΉΜΑ intr

1. take (leave the ground):

2. take fam:

odhajati [perf oditi]

3. take (have sudden success):

uspevati [perf uspeti]

take on ΡΉΜΑ trans

1. take (agree to do):

2. take (assume):

3. take (employ):

4. take (compete against):

take out ΡΉΜΑ trans

1. take (remove):

jemati ven [perf vzeti ven]

2. take (bring outside):

4. take Am (take away):

jemati s seboj [perf vzeti s seboj]

5. take (deduct):

6. take (obtain):

jemati [perf vzeti]
dvigati [perf dvigniti]

7. take (vent anger):

8. take fam (exhaust):

I . take over ΡΉΜΑ trans

1. take (seize control):

2. take (assume):

to take oversth [for sb]

II . take up ΡΉΜΑ intr (start to associate with)

dou·ble ˈtake ΟΥΣ

ˈtake-off ΟΥΣ

2. take-off (imitation):

take-off Brit Aus of
oponašanje n +gen

3. take-off SPORTS:

start m

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文