Αγγλικά » Σλοβενικά

II . ques·tion [ˈkwestʃən] ΡΉΜΑ trans

1. question (ask):

2. question (interrogate):

3. question (doubt):

4. question SCH (test):

ˈcatch ques·tion ΟΥΣ

lead·ing ˈques·tion ΟΥΣ

ˈques·tion mark ΟΥΣ also fig

ˈques·tion mas·ter ΟΥΣ Brit

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文