Αγγλικά » Σλοβενικά

Μεταφράσεις για „outed“ στο λεξικό Αγγλικά » Σλοβενικά (Μετάβαση προς Σλοβενικά » Αγγλικά)

I . out [aʊt] ΕΠΊΘ pred

4. out (in blossom):

13. out (not possible):

15. out (inaccurate):

16. out homosexual:

17. out tide:

II . out [aʊt] ΕΠΊΡ

1. out (not in sth):

out
“keep out!”

3. out (away from home, for a social activity):

5. out (fully, absolutely):

burnt out also fig
out and away Am

8. out (out of prison):

9. out (unconscious):

12. out (outdated):

13. out (time off):

14. out tide:

III . out [aʊt] ΡΉΜΑ trans to out sb

2. out BOXING:

3. out homosexual:

IV . out [aʊt] ΠΡΌΘ fam

ˈout-and-out ΕΠΊΘ attr

chill-out [ˈtʃɪlaʊt] ΕΠΊΘ attr

chill-out room, area:

chuck·er-ˈout <chuckers-out> ΟΥΣ Brit fam

clapped-out [ˈklæptaʊt] ΕΠΊΘ Brit Aus fam

I . cut-out [ˈkʌtaʊt] ΟΥΣ

1. cut-out (shape):

izrez m

2. cut-out (stereotype):

3. cut-out (switch):

II . cut-out [ˈkʌtaʊt] ΕΠΊΘ

gross-out [ˈgrəʊsaʊt] ΟΥΣ fam

II . level off, level out ΡΉΜΑ trans

out·ˈfront ΕΠΊΘ Am fam

ˈout of ΠΡΌΘ

1. out of after vb (towards outside):

iz +gen

5. out of (spoken by):

iz +gen

6. out of (made from):

iz +gen

7. out of (motivated by):

zaradi +gen

8. out of after n (ratio of):

od +gen

11. out of (sheltered from):

ˈout-pa·tient ΟΥΣ

pass·ing-ˈout ΟΥΣ Brit Aus

I . ˈpull-out ΟΥΣ

1. pull-out MILIT:

umik m

2. pull-out MEDIA:

II . ˈpull-out ΕΠΊΘ

rain off Brit, rain out ΡΉΜΑ trans passive Am to be rained off

ˈsell-out ΟΥΣ

2. sell-out (betrayal):

izdaja f

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文