Αγγλικά » Σλοβενικά

I . lounge [laʊnʤ] ΟΥΣ

2. lounge Brit (sitting room):

3. lounge Brit (period of lounging):

ˈcock·tail lounge ΟΥΣ

de·ˈpar·ture lounge ΟΥΣ AVIAT

ˈlounge bar ΟΥΣ Brit

ˈlounge chair ΟΥΣ

ˈlounge liz·ard ΟΥΣ fam

ˈlounge suit ΟΥΣ Brit

ˈtran·sit lounge ΟΥΣ

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文