Αγγλικά » Σλοβενικά

Μεταφράσεις για „life“ στο λεξικό Αγγλικά » Σλοβενικά (Μετάβαση προς Σλοβενικά » Αγγλικά)

life <lives> [laɪf, laɪvz] ΟΥΣ

2. life no pl (quality, force):

3. life no pl (living things collectively):

4. life no pl (mode or aspect of existence):

7. life (biography):

11. life no pl fam (prison sentence):

ˈlife-size(d) ΕΠΊΘ

ˈlife an·nu·ity ΟΥΣ

ˈlife as·sur·ance ΟΥΣ no pl Brit

ˈlife cy·cle ΟΥΣ

ˈlife draw·ing ΟΥΣ

ˈlife ex·pec·tan·cy ΟΥΣ

ˈlife form ΟΥΣ

life im·ˈpris·on·ment ΟΥΣ no pl

ˈlife in·sur·ance ΟΥΣ no pl

ˈlife jack·et ΟΥΣ

ˈlife pre·serv·er ΟΥΣ

1. life preserver Brit (stick):

ˈlife sen·tence ΟΥΣ

ˈlife-threat·en·ing ΕΠΊΘ

ˈlong-life ΕΠΊΘ (specially treated, made)

ˈsex life ΟΥΣ

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文