Αγγλικά » Σλοβενικά

Μεταφράσεις για „first“ στο λεξικό Αγγλικά » Σλοβενικά (Μετάβαση προς Σλοβενικά » Αγγλικά)

II . first [fɜ:st] ΕΠΊΡ

1. first (before doing something else):

first off fam
first off fam

2. first (before other things, people):

III . first [fɜ:st] ΟΥΣ

1. first (that before others):

2. first (start):

4. first Brit UNIV:

5. first AUTO:

I . ˈfirst-born ΕΠΊΘ

II . ˈfirst-born ΟΥΣ

I . ˈfirst-class ΕΠΊΘ

2. first-class approv (wonderful):

II . ˈfirst-class ΕΠΊΡ

first ˈcous·in ΟΥΣ

first ˈfloor ΟΥΣ Brit

I . ˈfirst-hand ΕΠΊΘ

II . ˈfirst-hand ΕΠΊΡ

ˈfirst name ΟΥΣ

first ˈnight ΟΥΣ THEAT

first of·ˈfend·er ΟΥΣ

first ˈper·son ΟΥΣ LING

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文