Αγγλικά » Σλοβενικά

en·er·gy [ˈenəʤi] ΟΥΣ

1. energy no pl (vigour):

moč f

ˈen·er·gy re·sources ΟΥΣ pl

so·lar ˈen·er·gy ΟΥΣ no pl

ˈwind en·er·gy ΟΥΣ no pl

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文