Αγγλικά » Σλοβενικά

as·sur·ance [əˈʃʊərən(t)s] ΟΥΣ

1. assurance (self-confidence):

2. assurance (promise):

3. assurance Brit (insurance):

ˈlife as·sur·ance ΟΥΣ no pl Brit

self-as·ˈsur·ance ΟΥΣ no pl

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文