Αγγλικά » Ρωσικά

Μεταφράσεις για „right meow“ στο λεξικό Αγγλικά » Ρωσικά (Μετάβαση προς Ρωσικά » Αγγλικά)

V . right [raɪt] ΕΠΙΦΏΝ

II . all right ΕΠΙΦΏΝ (expressing agreement)

III . all right ΕΠΊΡ

2. all right (certainly):

3. all right (in answers):

right angle ΟΥΣ

right-angled [ˈraɪtæŋgld] ΕΠΊΘ

right-hand [ˈraɪthænd, Am ˌraɪtˈhænd] ΕΠΊΘ

right-hander [ˌraɪtˈhændəɐ] ΟΥΣ

1. right-hander (person):

правша́ м и ж

2. right-hander (punch):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文