Αγγλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „upon“ στο λεξικό Αγγλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Αγγλικά)

upon [əˈpɒn, Am əˈpɑ:n] ΠΡΌΘ usu form

chance on, chance upon ΡΉΜΑ intr

1. chance on (meet unexpectedly):

2. chance on (find unexpectedly):

descend on, descend upon ΡΉΜΑ intr

1. descend on (to visit unexpectedly):

2. descend on (to make a sudden raid on):

3. descend on fig (come down upon):

dilate on, dilate upon ΡΉΜΑ intr form

expand on, expand upon ΡΉΜΑ intr

light upon ΡΉΜΑ intr

light upon PHRVB light on

Βλέπε και: light on

put upon ΡΉΜΑ intr usu passive form (take advantage of)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文