Αγγλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „take“ στο λεξικό Αγγλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Αγγλικά)

I . take [teɪk] ΟΥΣ

1. take no pl (money received):

Ιδιώματα:

to be on the take Am fam
to be on the take Am fam

II . take <took, taken> [teɪk] ΡΉΜΑ trans

13. take Brit (rent):

18. take (officiate at):

22. take (achieve):

28. take (for example):

take last week/me, ...

ˈpiss-take ΟΥΣ Brit fam!

I . take apart ΡΉΜΑ trans

1. take apart (disassemble):

2. take apart fam (analyse critically):

I . take away ΡΉΜΑ trans

1. take away (remove):

to take away sth

2. take away (deprive of):

to take away sth [from sb]

4. take away fig (have as a result):

to take away sth

7. take away Brit, Aus (buy to eat elsewhere):

8. take away (subtract from):

take down ΡΉΜΑ trans

1. take down (write down):

to take down sth

3. take down (disassemble):

to take down a tent

4. take down (bring downstairs):

5. take down fam (demoralize):

7. take down Am STOCKEX:

to take down sth

take in ΡΉΜΑ trans

1. take in (bring inside):

to take in sth

2. take in (accommodate):

to take in sb

3. take in (admit):

8. take in (evaluate):

to take in sb

9. take in (include):

to take in sth

13. take in FASHION:

to take in sth