Αγγλικά » Γερμανικά

adjustment of quotas ΟΥΣ INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

allocation of quotas ΟΥΣ INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

increase in quotas ΟΥΣ INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

review of quotas ΟΥΣ INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

selective increase in quotas ΟΥΣ INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

quota ΟΥΣ FINMKT

Ειδικό λεξιλόγιο

fishing quota [ˈfɪʃɪŋˌkwəʊtə] ΟΥΣ

acceptance quota ΟΥΣ MKT-WB

Ειδικό λεξιλόγιο

cash quota ΟΥΣ INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

currency quota ΟΥΣ INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

fund quota ΟΥΣ FINMKT

Ειδικό λεξιλόγιο

quota allocation ΟΥΣ INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

quota claim ΟΥΣ INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

quota review ΟΥΣ INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

quota share ΟΥΣ INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

redemption quota ΟΥΣ INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

rediscount quota ΟΥΣ INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

tariff quota ΟΥΣ handel

Ειδικό λεξιλόγιο

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文