Αγγλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „drilling“ στο λεξικό Αγγλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Αγγλικά)

on·line ˈdrill·ing ΟΥΣ (internet search)

online drilling ΟΥΣ E-COMM

Ειδικό λεξιλόγιο

ˈdrill ser·geant ΟΥΣ MILIT

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文