Αγγλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „design“ στο λεξικό Αγγλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Αγγλικά)

ˈeco-de·sign ΡΉΜΑ trans ECOL

guil·loche de·sign [gɪˈlɒʃ-, -ləʊʃ-, Am -ˈlɑ:ʃ-] ΟΥΣ ECON

II . in·tel·li·gent de·ˈsign ΟΥΣ modifier

Intelligent-Design-

Intelligent Design ΟΥΣ

guilloche design ΟΥΣ MKT-WB

Ειδικό λεξιλόγιο

product design ΟΥΣ MKTG

Ειδικό λεξιλόγιο

design chart

Ειδικό λεξιλόγιο

design criterion MODEL, APPRAISAL

Ειδικό λεξιλόγιο

design interval T.OBSERV

Ειδικό λεξιλόγιο

design speed traffic flow, INFRASTR, transport safety

Ειδικό λεξιλόγιο

design standard INFRASTR

Ειδικό λεξιλόγιο

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文