Αγγλικά » Γερμανικά

bad ˈcheque ΟΥΣ FIN

cash ˈcheque ΟΥΣ Brit

ˈcheque ac·count esp Aus, ˈcheck ac·count Am ΟΥΣ

ˈcheque clear·ing ΟΥΣ no pl

ˈcheque col·lec·tion ΟΥΣ

ˈcheque for·gery ΟΥΣ

ˈcheque num·ber ΟΥΣ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文