Μεταφράσεις για over-threes στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

1. au-dessus (plus haut):

2. au-dessus (marquant une supériorité):

1. au-dessus (plus haut que):

2. au-dessus (supérieur à):

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文