Μεταφράσεις για one-party στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά»Αγγλικά)

Μεταφράσεις για one-party στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά»Γαλλικά)

2. unique (seul pour tous):

3. unique (remarquable):

one-off Brit

Βλέπε και: seul

1. seul (sans compagnie):

2. seul (sans aide):

3. seul (unique):

6. seul (avec valeur nominale):

I.parti (partie) [paʀti] Partis politiques ΕΠΊΘ inf (ivre)

3. parti (solution):

1. parti (élément d'un tout):

pour partie liter

5. parti:

partie JEUX, SPORT
gagner/perdre une partie JEUX, SPORT
abandonner la partie JEUX, SPORT
to be in on it inf

6. parti (dans une négociation, un contrat):

partie de chasse CHASSE
legover Brit slang
screw slang

Βλέπε και: Partis politiques, lier

1. lier (attacher):

Κι άλλες μεταφράσεις και εκφράσεις με τη λέξη που αναζητήσατε.
Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文