Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

etween στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για etween στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

I.between [Brit bɪˈtwiːn, Am bəˈtwin] ΠΡΌΘ When between is used as a preposition expressing physical location ( between the lines), time ( between 8 am and 11 am), position in a range ( between 30 and 40 kilometres), relationship ( link between, difference between) it is translated by entre. For particular usages, see the entry below.

5. between (indicating connection or relationship):

7. between (together, in combination):

etween στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για etween στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

Βλέπε και: in between

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文