Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

elieve στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για elieve στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

2. eleven SPORT:

1. believe (accept as true):

2. believe (think, be of the opinion):

1. believe (have confidence, trust):

1. relieve (alleviate):

3. relieve (take away):

elieve στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για elieve στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

Βλέπε και: eight

Αμερικανικά Αγγλικά

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文